Pradėjus vesti tekstą pasirodys paieškos pasiūlymai. Peržiūrėkite juos naudodami rodykles aukštyn ir žemyn. Norėdami pasirinkti, paspauskite įvesties mygtuką (Enter). Jei pasirinksite frazę, ji bus pridėta prie paieškos laukelio teksto. Jei pasirinksite nuorodą, naršyklė pereis į tą puslapį.
Bendruomenės politika

Plataus masto įvykių politika

Ši politika atnaujinama. Naujoji politika rodoma šio puslapio viršuje ir bus taikoma visiems užsakymams, vykdomiems nuo 2024 m. birželio 6 d. (imtinai), išskyrus atvejus, kai Airbnb naudotojams pranešama kitaip. Šiuo metu galiojančios taisyklės rodomos puslapio apačioje ir taikomos ankstesniems užsakymams.

Įsigaliojimo data: 2024 m. birželio 6 d.

Apžvalga

Airbnb užsakymų atšaukimui ir pinigų grąžinimui paprastai taikomos skelbimo atšaukimo taisyklės. Retais atvejais, kai dėl plataus masto įvykių negalima įvykdyti užsakymo arba jo vykdymas yra teisiškai draudžiamas, gali būti taikoma Plataus masto įvykių politika (toliau – politika). Kai ši politika taikoma, svečiai gali atšaukti užsakymą ir atgauti pinigus, gauti nuolaidą kelionei ir (arba) kitą atlygį, neatsižvelgiant į užsakymo atšaukimo taisykles, o šeimininkai gali jį atšaukti nemokėdami jokių mokesčių ir nepatirdami kitų neigiamų pasekmių, nors atšauktos užsakymo datos bus užblokuotos skelbimo kalendoriuje.

Ši politika taikoma tiek būstų, tiek potyrių užsakymams ir taikoma užsakymams, kurie vykdomi arba kurių nurodyta atvykimo data yra įsigaliojimo dieną arba vėliau, išskyrus atvejus, kai Airbnb naudotojams pranešama kitaip. Plataus masto įvykių politika nėra draudimo polisas.

Kokiems įvykiams taikoma ši politika

Ši politika apima toliau nurodytus įvykius, jei jie turi įtakos vietai, kurioje vykdote užsakymą, įvyksta užsakius ir trukdo arba teisiškai draudžia vykdyti būsimą arba vykdomą užsakymą (toliau – įvykiai).

Paskelbtos visuomenės sveikatai ekstremaliosios situacijos ir epidemijos. Tai apima vyriausybės paskelbtas epidemijas, pandemijas ir ekstremalias visuomenės sveikatai situacijas. Tai neapima ligų, kurios yra endeminės (pavyzdžiui, gripas) arba kurios įprastai pasireiškia tam tikroje vietovėje (pavyzdžiui, maliarija Tailande). Plataus masto įvykių politika netaikoma COVID-19 atveju.

Vyriausybės nustatyti kelionių apribojimai. Vyriausybės nustatyti privalomi kelionių apribojimai, pavyzdžiui, nurodymas evakuotis. Tai neapima neprivalomų rekomendacijų keliaujantiems ir panašių vyriausybės rekomendacijų.

Kariniai veiksmai ir kiti priešiški veiksmai. Karo veiksmai, priešiški veiksmai, invazijos, pilietinis karas, terorizmas, sprogimai, bombardavimai, maištai, riaušės ir sukilimai.

Plataus masto pagrindinių komunalinių paslaugų atjungimas. Ilgalaikis pagrindinių komunalinių paslaugų, pavyzdžiui, šilumos, vandens ir elektros, atjungimas, kuris tam tikroje vietovėje paveikia didžiąją dalį namų.

Stichinės nelaimės. Stichinės nelaimės ir kiti sunkūs meteorologiniai įvykiai. Orai ar gamtinės sąlygos, kurios yra pakankamai dažnos, kad būtų nuspėjamos tam tikroje vietovėje,pavyzdžiui, uraganai jų sezono Floridoje metu, yra laikomos įtrauktomis tik tada, kai dėl jų įvyksta kitas įvykis, kuriam taikoma ši politika ir dėl kurio negali būti įvykdytas užsakymas, pavyzdžiui, privalomas nurodymas evakuotis arba plataus masto pagrindinių komunalinių paslaugų atjungimas.

Kas bus, jei užsakymui turės įtakos politikoje numatytas įvykis

Įvykus plataus masto įvykiui, įvertiname situaciją ir nustatome, ar taikoma Plataus masto įvykių politika. Jei taip, taikome politiką tai vietovei ir tam laikotarpiui, kur dėl numatyto Įvykio poveikio nebus negalima įvykdyti užsakymų arba jie bus teisiškai uždrausti. Užsakymai, vykdomi ne nustatytoje vietovėje ir ne nustatytu laikotarpiu, gali neatitikti kriterijų, tačiau šeimininkai, negalintys priimti svečių, vis tiek gali juos atšaukti be neigiamų pasekmių. Nuolat stebime šias situacijas ir prireikus koreguojame aprėptį, kad ji atspindėtų besikeičiančias sąlygas. Jei manote, kad ši politika yra taikoma jūsų užsakymui, susisiekite su mumis ir sužinokite, ar atitinkate kriterijus.

Kam netaikoma

Suprantame, kad kitos aplinkybės, kurių jūs negalite kontroliuoti, gali sutrikdyti jūsų planus. Visais pirmiau nenurodytais atvejais jūsų užsakymui ir toliau taikomos šeimininko skelbime nustatytos atšaukimo taisyklės.

Dažnai pasitaikančių įvykių, kuriems netaikoma ši politika, pavyzdžiai:

  • įvykiai, turintys įtakos svečiui arba jo galimybei keliauti, bet ne užsakymo vydymo vietai;
  • netikėta trauma ar liga;
  • įsipareigojimai valstybinėms institucijoms, pavyzdžiui, prisiekusiųjų pareiga ar dalyvavimas teisme;
  • neprivalomos rekomendacijos keliautojams ar kitos valdžios gairės, kurios nėra draudimas keliauti;
  • renginio, dėl kurio buvo pateiktas užsakymas, atšaukimas arba atidėjimas;
  • transporto sutrikimai, nesusiję su draudžiamuoju įvykiu, pvz., oro transporto bendrovės nemokumas, transporto darbuotojų streikai ir kelių uždarymas dėl techninės priežiūros.

Užsakymų, kuriems netaikoma ši politika, atveju raginame svečius ir šeimininkus rasti abiems pusėms priimtiną sprendimą, pavyzdžiui, grąžinti visą sumokėtą sumą ar jos dalį arba pakeisti užsakymo datas. Atkreipkite dėmesį, kad bet koks pinigų grąžinimas, neatitinkantis užsakymo atšaukimo taisyklių, priklauso šeimininko nuožiūrai. Tokiose pinigų grąžinimo operacijose Airbnb nedalyvauja ir joms neteikia jokių garantijų.

Kaip ši politika veikia šeimininkus

Jei užsakymui taikoma Plataus masto įvykių politika, šeimininkai gali atšaukti be jokių mokesčių ir kitų neigiamų pasekmių. Šeimininkui atšaukus užsakymą pagal šią politiką, atšauktos datos bus užblokuotos jo skelbimo kalendoriuje. Jei užsakymas atšaukiamas pagal šią politiką, šeimininkas negauna išmokos už atšauktas užsakymo datas arba, jei išmoka jau atlikta, grąžinama suma bus išskaičiuota iš kito mokėjimo.

Nepriklausomai nuo to, ar užsakymui taikoma ši politika, šeimininkai gali atšaukti užsakymą dėl tam tikrų pagrįstų priežasčių, pavyzdžiui, dėl didelės būstui padarytos žalos, nemokėdami jokių mokesčių ir nepatirdami kitų neigiamų pasekmių. Šeimininkai privalo atšaukti užsakymą, jei jų būstas yra netinkamas gyventi arba neatitinka to, ką užsakė svečias. To nepadarius, skelbimas gali būti pašalintas, gali būti atšaukti patvirtinti užsakymai ir svečiams grąžinti pinigai, kol būstas bus tinkamas gyventi ir atitiks skelbimo aprašymą. To nepadarius, taip pat pažeidžiamos šeimininkams taikomos pagrindinės taisyklės, o tai gali turėti pasekmių, įskaitant paskyros pašalinimą.

Ką dar reikėtų žinoti

Ši politika neriboja jūsų teisių pagal vietinius teisės aktus, o bet kokie Airbnb pagal šią politiką priimti sprendimai neturi įtakos jūsų įstatyminėms teisėms.

Atsakomybę lengvinančių aplinkybių politika

Įsigaliojimo data: 2021 m. sausio 20 d.

Apžvalga

Šioje Atsakomybę lengvinančių aplinkybių politikoje paaiškinama, kokios sąlygos taikomos atšaukimams, kai pateikus užsakymą įvyksta nenumatytų įvykių, kurių negalite kontroliuoti, ir dėl kurių užsakymo vykdymas tampa neįmanomas arba prieštaraujantis įstatymams. Ši politika taikoma tiek apgyvendinimo, tiek potyrių užsakymams.

Kai užsakymą galima atšaukti pagal šias taisykles, jos yra taikomos užsakymui ir turi pirmumą prieš jo atšaukimo taisykles. Svečiai, nukentėję nuo įvykio, kuriam taikomos šios taisyklės, gali atšaukti užsakymą ir, atsižvelgiant į aplinkybes, jiems gali būti grąžinami pinigai, suteikiama nuolaida kelionei ir (arba) kitokia kompensacija. Šeimininkai, nukentėję nuo įvykio, kuriam taikomos šios taisyklės, gali atšaukti užsakymą be neigiamų pasekmių, tačiau, atsižvelgiant į aplinkybes, atšauktos datos gali būti užblokuotos kalendoriuose.

Kokiems įvykiams taikoma ši politika

Šioje politikoje vartojama sąvoka Įvykis apima toliau nurodytas situacijas, kurios įvyksta atlikus užsakymą, nėra numatomos užsakymo metu ir trukdo arba teisiškai draudžia vykdyti užsakymą.

Vyriausybės kelionių reikalavimų pakeitimai. Valstybės įstaigų nustatyti netikėti vizų arba pasų reikalavimų pakeitimai, dėl kurių neįmanoma atvykti į vietą. Tai neapima kelionės dokumentų praradimo ar jų galiojimo pasibaigimo bei kitų asmeninių aplinkybių, susijusių su svečio leidimu keliauti.

Paskelbtos ekstremalios situacijos ir epidemijos. Vyriausybės paskelbtos vietos ar nacionalinės ekstremaliosios situacijos, epidemijos, pandemijos ir visuomenės sveikatai pavojingos situacijos. Tai neapima endeminių arba paprastai konkrečioje vietovėje paplitusių ligų, pavyzdžiui, maliarijos Tailande arba Dengės karštligės Havajuose.

Valdžios įvesti kelionių apribojimai. Valdžios įstaigų nustatyti kelionių apribojimai, dėl kurių neįmanoma arba draudžiama keliauti į užsakytą vietą, joje apsistoti arba iš jos grįžti. Tai neapima neprivalomų rekomendacijų keliaujantiems ir panašių vyriausybės rekomendacijų.

Kariniai veiksmai ir kiti neramumai. Karo ir kiti priešiški veiksmai, invazijos, pilietinis karas, terorizmas, sprogimai, sprogdinimai, maištai, riaušės, pilietiniai sukilimai ir neramumai.

Stichinės nelaimės. Stichinės nelaimės, nenugalima jėga, didelio masto komunalinių paslaugų atjungimas, ugnikalnių išsiveržimai, cunamiai ir kiti ekstremalūs ir neįprasti meteorologiniai reiškiniai. Tai neapima oro ar gamtinių sąlygų, kurios yra pakankamai dažnos, kad būtų nuspėjamos toje vietovėje, pavyzdžiui, uraganai jų sezono Floridoje metu.

Kam netaikoma

Visais kitais atvejais. Pagal šią politiką galima atšaukti tik įvykus pirmiau aprašytiems įvykiams. Visais kitais atvejais ji nėra taikoma. Situacijų, dėl kurių negalima atšaukti užsakymų pagal šią politiką, pavyzdžiai: netikėta liga ar trauma; įsipareigojimai valstybinėms institucijoms, pvz., prisiekusiųjų pareiga, dalyvavimas teisme ar karinė prievolė; įspėjimai keliautojams ar kitos valdžios gairės (kurios nėra draudimas keliauti); renginio, dėl kurio buvo pateiktas užsakymas, atšaukimas ar atidėjimas; ir transporto sutrikimai, nesusiję su įvykiu, kuriam taikomos šios politikos nuostatos, pvz., kelių uždarymas, taip pat skrydžio, traukinio, autobuso ir kelto atšaukimas. Jei užsakymą atšaukiate dėl šių priežasčių, grąžintina suma priklausys nuo užsakymui taikomų atšaukimo taisyklių.

Ką daryti toliau

Jei būsite mūsų informuoti arba mes paskelbsime informaciją, patvirtinančią, kad šios taisyklės taikomos jūsų užsakymui, vadovaukitės mūsų pateiktais atšaukimo nurodymais. Kai jus informuosime arba paskelbsime informaciją apie tai, kaip taikoma ši politika, atšaukti pagal šią politiką galėsite nuėję į Kelionių puslapį ir atšaukę paveiktą užsakymą. Jei manote, kad ši politika turi būti taikoma jūsų užsakymui, bet apie tai nebuvote informuoti ir mes nepaskelbėme informacijos apie įvykį, susisiekite su mumis, kad atšauktumėte užsakymą. Bet kokiu atveju turėtumėte būti pasiruošę pateikti dokumentus, kuriuose būtų nurodyta, kaip įvykis paveikė jus arba jūsų užsakymą.

Jei turite klausimų, susisiekite su mumis.

Ką dar reikėtų žinoti

Šios taisyklės taikomos visiems užsakymams, kurių atvykimo data yra įsigaliojimo dieną arba vėliau.

Ar šis straipsnis padėjo?

Susiję straipsniai

Gaukite pagalbos, susijusios su jūsų užsakymais, paskyra ir kt.
Prisijunkite arba užsiregistruokite