DRAUDIMO SANTRAUKA

Šeimininkų draudimas Japonijoje

Šeimininkų draudimas Japonijoje – kas tai?

Šeimininkų draudimas Japonijoje suteikia apsaugą tais atvejais, kai šeimininkui* kyla atsakomybė ar jis patiria išlaidų, susijusių su žala kitų asmenų turtui ar sveikatai, atsiradusia svečiams naudojantis dalijimosi namais paslauga per Airbnb platformą, ir atvejais, kai svečio* viešnagės metu yra sugadinama šeimininko nuosavybė ir šeimininkas patiria turtinę žalą. Tais atvejais, kai svečio viešnagės metu buvo sugadinta šeimininko nuosavybė, draudimo apsauga bus taikoma, jei šeimininkui ir svečiui nepavyks išspręsti ginčo tarpusavyje ir šeimininkas susisieks su Airbnb.

Šeimininkų draudimas Japonijoje – draudimo programa, kurią vykdo Sompo Japan Insurance Inc.

Kad galėtų pasinaudoti šeimininkų Japonijoje draudimu, šeimininkams nereikia mokėti draudimo įmokų.

Daugiau apie šeimininkų draudimą Japonijoje sužinosite skaitydami toliau.

Draudimo laikotarpis

Draudimo laikotarpis pagal esamą draudimo programą – nuo 2022 m. liepos 31 d. iki 2023 m. liepos 31 d.

Apimtis ir sąlygos

Šeimininkų draudimo Japonijoje apimtis ir sąlygos

Kompensacija už žalą šeimininkui priklausančiam turtui
Atsižvelgiant į taikomas sąlygas ir išimtis, Japonijos šeimininkų draudimo apsauga bus mokama už šeimininkui* priklausančio būsto* ir asmeninio turto sunaikinimą svečio* viešnagės metu. Draudimo apsauga nuo žalos būstui, kurį nuomoja arba kurį valdyti yra pavesta šeimininkui, gali būti teikiama pagal toliau aprašytus papildomos apsaugos teikimo atvejus.

Kompensacija už šeimininkui tenkančią atsakomybę sužalojimų ar turtinės žalos atveju
Japonijos šeimininkų draudimas taip pat apima šeimininkų atsakomybę už svečio ar kitų asmenų sužalojimą ar turtinę žalą, padarytą svečio viešnagės Airbnb platformoje rezervuotame būste metu bei užsiimant dalijimosi namais veikla.*

Kompensacija už išlaidas, kurias patyrė šeimininkas, mokėdamas kitiems asmenims, kad išspręstų problemas, susijusias su nelaimingais atsitikimais, kurių metu buvo patirtas sužalojimas arba turtinė žala
Tais atvejais, kai šeimininkas patiria išlaidas dėl mokėjimo, kurį jis turi atlikti, kad išspręstų problemas, susijusias su nelaimingais atsitikimais, kurių metu svečias ar kiti asmenys patyrė kūno sužalojimus ar turtinę žalą, Japonijos šeimininkų draudimas gali pateikti prašymą padengti šeimininko patirtas išlaidas. Tam, kad būtų galima taikyti šį draudimą, nelaimingą atsitikimą turi sukelti dalijimosi namais veikla bei jis turi įvykti svečio viešnagės būste metu, kaip nurodyta Airbnb platformoje esančiame užsakyme. Kiekvienam pirmiau aprašytam draudimo taikymo atvejui taikomos Japonijos šeimininkų draudimo poliso sąlygos ir išimtys.

 1. Apdrausta apgyvendinimo vieta

Japonijos šeimininkų draudimas taikomas būstui, kuris šeimininkui priklauso, yra šeimininko nuomojamas arba kurį jam pavesta valdyti dalijimosi namais veiklos metu.

(*) Būstas – tai patalpos, kurios buvo patvirtintos pagal Viešbučių verslo įstatymą, sertifikuotos pagal Nacionalinių strateginių specialiųjų zonų įstatymą arba apie kurias pranešta pagal Apgyvendinimo verslo įstatymą, arba kitos patalpos, kuriose vykdoma panaši apgyvendinimo veikla, tačiau su sąlyga, kad laikomasi visų šių reikalavimų:

 • patalpos priklauso šeimininkui, jas nuomojasi šeimininkas arba jas valdyti yra patikėta šeimininkui;
 • patalpos skelbiamos Airbnb svetainėje; ir
 • patalpas užsako ir jomis naudojasi asmuo, sutikęs su Airbnb paslaugų teikimo sąlygomis ir naudojęsis Airbnb svetaine. Į apgyvendinimo patalpas įeina mobilieji namai, autobusai, kemperiai, nameliai medžiuose ir kitos patalpos, kurios yra pastatytos ir naudojamos kaip apgyvendinimo patalpos. Šiai kategorijai taip pat priskiriamos valtys ir laivai, jei jie naudojami teikti apgyvendinimo paslaugoms.
  1. Šeimininkas (-ai)

  (*) Šeimininkai – tai asmenys, vykdantys dalijimosi namais veiklą, siūlantys būstus ir turintys licenciją ar kitokį leidimą tai daryti pagal galiojančius teisės aktus.

  1. Svečias ar svečiai

  (*) Svečiai – tai asmenys, besinaudojantys dalijimosi namais paslauga, įskaitant tuos, kurie buvo pakviesti naudotojo ir kurie kartu naudojasi dalijimosi namais paslauga.

  (*) Dalijimosi namais paslauga – viešbučių verslo paslaugos, kaip jos apibrėžtos 1948 m. Viešbučių verslo įstatyme Nr. 138, 2013 m. Nacionalinės strategijos specialiosios zonos įstatyme Nr. 107 arba apgyvendinimo paslaugų verslas, kaip tai apibrėžta 2017 m. Apgyvendinimo paslaugų verslo įstatyme Nr. 65, arba kitas panašus apgyvendinimo paslaugų verslas, taip pat bet kokia veikla, vykdoma tokiame būste arba už jo ribų, susijusi su pirmiau nurodytomis paslaugomis.

  Draudiminė apsauga

  Didžiausia draudimo laikotarpiu taikoma riba yra 100 mln. JPY vienam draudiminiam atvejui su tam tikromis išimtimis.

  Kam netaikomas draudimas

  Pagrindiniai atvejai, kuriais Japonijos šeimininkų draudimas nėra taikomas (sąlygos dėl kompensacijos už žalą šeimininkui priklausančiam turtui)

  Būstui nepriklausantys daiktai:

  • valiuta, pinigai, tauriojo metalo luitai, banknotai arba vertybiniai popieriai;
  • žemė, vanduo ar bet kokie kiti žemėje ar ant jos esantys ištekliai, išskyrus aplinką gerinančius objektus, tokius kaip gėlynai, takeliai ir šaligatviai (netaikoma bet kokiai papildomai žemei ar žemei po tokiu objektu) arba vandenį, kuris yra bet kokiame uždarame rezervuare, vamzdyne ar vandentvarkos įrangoje;
  • gyvūnai, įskaitant, bet neapsiribojant, gyvulius ir naminius gyvūnus;
  • auganti mediena ir pasėliai;
  • laivai, orlaiviai, erdvėlaiviai ir palydovai, išskyrus atvejus, kai tokie laivai nėra naudojami pagal paskirtį, o skirti apgyvendinti asmenis;
  • transporto priemonės, išskyrus atvejus, kai jos nėra naudojamos pagal paskirtį, bet skirtos apgyvendinti asmenis;
  • požeminės kasyklos, šachtos arba bet koks tokiose kasyklose ar šachtose esantis turtas;
  • užtvankos ir pylimai;
  • kilnojamas būstas;
  • perdavimo ir paskirstymo linijos, esančios už 305 metrų nuo būsto.

  Pagrindiniai atvejai, kai draudimo išmoka neskiriama:

  • karas, užsienio šalies jėgos panaudojimas, revoliucija, valdžios užgrobimas, pilietinis karas, ginkluotas sukilimas ar kiti panašūs incidentai ar riaušės;
  • žala, kurią sukėlė radiacija, sprogimas ar kitokia žala, atsiradusi dėl branduolinės reakcijos arba branduolinio kuro medžiagos ar branduolinio šaltinio medžiagos, radioaktyvaus elemento, radioaktyvaus izotopo ar tokiomis medžiagomis užterštos medžiagos atominio branduolio skilimo, arba dėl su tuo susijusios avarijos, išskyrus branduolines reakcijas arba atominių branduolių skilimą, kai tai buvo naudojama medicinos, mokslo ar pramonės tikslais;
  • terorizmas;
  • nuodingų biologinių ar cheminių medžiagų faktinis panaudojimas arba grėsmė, kad jos bus panaudotos piktavališkais tikslais;
  • žala būstui, padaryta prieš arba po svečio apsistojimo būste, atsižvelgiant į užsakymą Airbnb platformoje;
  • žala, padaryta dėl šeimininkų tyčinio nusižengimo ar didelio aplaidumo.
  • ir t. t.

  Pagrindiniai atvejai, kai draudimo išmokos nemokamos (sąlygos dėl atsakomybės ir šeimininko patirtų išlaidų kompensavimo)

  • Karas, užsienio šalies jėgos panaudojimas, revoliucija, valdžios užgrobimas, pilietinis karas, ginkluotas sukilimas ar kiti panašūs incidentai ar riaušės.
  • Žala, kurią sukėlė radiacija, sprogimas ar kitokia žala, atsiradusi dėl branduolinės reakcijos arba branduolinio kuro medžiagos ar branduolinio šaltinio medžiagos, radioaktyvaus elemento, radioaktyvaus izotopo ar tokiomis medžiagomis užterštos medžiagos atominio branduolio skilimo, arba dėl su tuo susijusios avarijos, išskyrus branduolines reakcijas arba atominių branduolių skilimą, kai tai buvo naudojama medicinos, mokslo ar pramonės tikslais;
  • Žala, padaryta dėl šeimininkų tyčinio nusižengimo.
  • Išlaidos arba atsakomybė šeimininko giminaičiams, išskyrus atvejus, kai šeimininkas prisiima atsakomybę arba išlaidas, susijusias su būtinais mokėjimais tokiems giminaičiams už žalą, padarytą būstui, kurį šeimininkas nuomoja arba kuriam valdyti jis buvo patikėtas.
  • Darbo metu patirtos šeimininkų darbuotojų išlaidos ar atsakomybė, atsiradusios dėl fizinės negalios.
  • Tais atvejais, kai tarp priimančiojo asmens ir kito asmens yra sudarytas specialus susitarimas dėl žalos atlyginimo, atsakomybė nustatoma tokiu susitarimu.
  • Išlaidos dėl nelaimingų atsitikimų ar atsakomybės, atsiradusios dėl nuotekų ar išmetamųjų teršalų.
  • Teisininkų, registruotų užsienio teisininkų, atestuotų buhalterių, mokesčių apskaitininkų, architektų, projektuotojų, žemės ir būsto tyrėjų, teismo notarų, administracinių procedūrų specialistų, veterinarijos gydytojų ar kitų panašaus pobūdžio asmenų patirtos nelaimingų atsitikimų ar atsakomybės dėl profesinio darbo išlaidos.
  • Išlaidos, susijusios su nelaimingais atsitikimais ar atsakomybe, atsiradusiais dėl bet kokio orlaivio, automobilio, laivo ar transporto priemonės, neįtrauktos į sąrašą, turėjimo, naudojimo ar valdymo, išskyrus bet kokią žalą, atsiradusią dėl automobilio, laivo ar transporto priemonės naudojimo ar valdymo už objekto ribų, kai toks automobilis, laivas ar transporto priemonė nėra šalia būsto.
  • Išlaidos, susijusios su nelaimingais atsitikimais ar atsakomybe, atsiradusiais dėl nuomojamo būsto statybos darbų ar darbų, kuriuos šeimininkui pavesta tvarkyti, pavyzdžiui, renovacijos, išplėtimo ar griovimo, išskyrus atvejus, kai šeimininkas dirba savo paties įmonėje.
  • Išlaidos, susijusios su nelaimingais atsitikimais ar atsakomybe, atsiradusia dėl šeimininkui išnuomoto ar patikėto nuomojamo būsto sunaikinimo žemės drebėjimų, išsiveržimų, potvynių, cunamių ar panašių gamtos reiškinių atvejais, išskyrus atvejus, kai žalą sukėlė gaisras.
  • ir t. t.

  Prašymas gauti draudimo išmoką

  Pranešimas apie įvykį

  Šeimininkui pastebėjus svečio ar trečiosios šalies turtui padarytą žalą ar patirtą sužalojimą, šeimininkas turėtų nedelsdamas apie tai pranešti Airbnb, nes tai gali būti draudiminis įvykis. Jei šeimininkas pastebi žalą jam priklausančiam turtui ir jam nepavyksta susitarti su svečiais dėl žalos atlyginimo per 72 valandas nuo tada, kai su svečiu yra susisiekiama šiuo klausimu, šeimininkas turėtų apie tai pranešti Airbnb, nes tai taip pat gali būti draudiminis įvykis.

  Prašymas išduoti draudimo polisą

  Šioje šeimininkų draudimo Japonijoje apžvalgoje nėra aptariamos visos draudimo sąlygos, apribojimai ir išimtys. Jei norite gauti draudimo poliso kopiją, susisiekite su [Aon Japan Ltd.](mailto: jp.airbnb@aon.com). Savo laiške būtinai nurodykite savo Airbnb paskyros informaciją.

  Draudimą suteikianti draudimo bendrovė

  Sompo Japan Insurance Inc.